tel. 91 444 15 10
tel/fax 91 444 1513
ul. Wąska 13
71-415 Szczecin
Wydział Biologii
A A

Badania statutowe

Wykaz tematów badawczych realizowanych w ramach działalności statutowej jednostek biologicznych na WB.

 

1) Katedra Anatomii i Zoologii Kręgowców

 • Wybrane aspekty morfologii kręgowców.

2) Katedra Antropologii

 • Diagnozowanie rozwoju ontogenetycznego we współczesnych i dawnych populacjach ludzkich ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego.

3) Katedra Biochemii

 • Badanie mechanizmów oporności wielolekowej komórek nowotworowych. 

4) Katedra Biologii Komórki 

 • Analiza sekwencyjna i stopnia metylacji loci Secu u żyta Secale cereale i w mieszańcach pszenno-żytnich. 
 • Analiza RAPD-PCR odmian syntetycznych i ekotypów lucerny ( Medicago sativa L). 

5) Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody 

 • Rozmieszczenie rzadkich i zagrożonych roślin naczyniowych oraz grzybów makroskopowych w Polsce północno-zachodniej
 • Analysis of distribution patterns of selected ephemeral wetland species in Western Pomerania (NW Poland, NE Germany)
 • The distribution of Elatine macropoda Guss (Elatinaceae). 2) Problemy fitogeograficzne wybranych gatunków namułkowych w Europie. 3) Zagrożenia alergenami pyłku roślin w powietrzu Szczecina
 • Fenologia kwitnienia i pylenia olszy w Szczecinie

6) Katedra Chemii i Ochrony Środowiska Wodnego

 • Biologiczno-chemiczne badania procesów zachodzących w różnych ekosystemach wodnych Pomorza Zachodniego.

7) Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

 • Kształtowanie się fitocenoz trawiastych i turzycowych w siedliskach naturalnych i zantropogenizowanych .

8) Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin

 • Rola fitohormonów w ustępowaniu wtórnego spoczynku nasion Amaranthus caudatus.
 • Fizjologiczne pobudzanie nasion wybranych roślin warzywnych o słabym wigorze. 
 • Rola hormonów roślinnych w procesie kiełkowania nasion Amaranthus caudatus.
 • Rola jasmonianów i salicylanów w rozwoju grzybowych patogenów roślin z rodzaju Botrytis, Alternaria, Aspergillus, Fusarium.
 • Indukcja odporności roślin na patogeny grzybowe przez salicylany i kwas beta aminomasłowy.
 • Znaczenie poliamin w somatycznej embriogenezie Medicago sativa.
 • Somatyczna embriogeneza Medicago sativa L. – poprawa wigoru zarodków somatycznych.
 • Molekularne podstawy biosyntezy etylenu przez nasiona Amaranthus caudatus 
  i Avena fatua.
 • Hormonalna regulacja tworzenia brodawek.
 • Opracowanie metody oczyszczania i identyfikacji kwasu abscysynowego 
  w materiale roślinnym z wykorzystaniem chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC MS).
 • Hormonalna regulacja ustępowania spoczynku nasion Amaranthus retroflexus.
 • Rola giberelin w indukcji somatycznej embriogenezy Gentiana.
 • Wykorzystanie bakterii glebowych do stymulacji wzrostu roślin.
 • Analiza ekspresji genów podczas somatycznej embriogenezy i indukcji odporności na patogeny u Medicago truncatula.
 • Regulacja ustępowania spoczynku i kiełkowania nasion przez „smoke” i butenolid.
 • Znaczenie hormonów w procesie starzenia nasion.

9) Katedra Fizjologii 

 • Ocena procesów peroksydacji przy zaburzonym metabolizmie lipidowym u przeżuwaczy. 
 • Wpływ treningu na powysiłkowe zmiany energetyki erytrocytów u koni różnych ras.
 • Wpływ składników mineralnych na produkty peroksydacji lipidów u ludzi i zwierząt 
 • Wpływ stresu oksydacyjnego na metabolizm puryn a układ peroksydazy glutationowej w warunkach hiperglikemii, 
 • Mechanizmy zaopatrzenia tlenowego na progu przemian anaerobowych 

10) Katedra Genetyki

 • Aplikacja metod molekularnych do różnicowania gatunków pierwotniaków chorobotwórczych izolowanych ze zbiorników wodnych Pomorza Zachodniego.

11) Katedra Mikrobiologii i Immunologii 

 • Badanie zjawisk odpornościowych u królików w zdrowiu i chorobie. 
 • Badanie środowiska wodnego pod względem mikrobiologicznym (bakterie wirusy)

12) Katedra Taksonomii Roślin i Fitogeografii 

 • Zasoby genowe roślin naczyniowych Pomorza Zachodniego.
zadania badawcze w ramach tematu:
- Dendroflora parków podworskich województwa zachodniopomorskiego.
- Zmienność morfologiczna Myrica gale L. w zasięgu europejskim.
- Zanikanie gatunków rzadkich w zespołach Drawieńskiego Parku Krajobrazowego.
- Roślinność dolin rzecznych.
- Zróżnicowanie brioflory ekosystemów torfowiskowych w odniesieniu do zmian o charakterze naturalnym i antropogenicznym.
- Taksony z kompleksu Carex flava w Polsce.
- Prognozowanie dobowych stężeń pyłku AlnusCorylusBetula na obszarze Polski, na podstawie czasoprzestrzennego modelu klimatyczno-fenologicznego.
- Analiza zmian koncentracji zarodników grzybów alergennych w powietrzu Szczecina – modele prognostyczne.

13) Katedra Zoologii Bezkręgowców i Limnologii

 • Rozmieszczenie środowiskowe i geograficzne oraz dyspersja bezkręgowców wodnych 

14) Katedra Zoologii Ogólnej

 • Biologiczne podstawy odbudowy populacji ryb wędrownych Bałtyku i wód śródlądowych.

Wyszukiwarka

Kalendarz

luty 2020
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
Odwiedź nas:

Jak do nas trafić